logo_1

Prawo

Odpowiedzialność Pracodawcy - (właściciela klubu)

Jeżeli DJ odtwarza publicznie utwory pochodzące z nie legalnego źródła to podlega karze , jednak pracodawca, który powierzył DJ'owi to odtwarzanie czyli mówiąc prosto zatrudnił DJ'a ( bez względu na formę podpisanej umowy) może odpowiadać z Prawa Cywilnego i zapłacić wysokie odszkodowanie Autorom i Kompozytorom za uszczuplenie ich przychodów z tytułu Tantiem.

(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r)

Art. 474.

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Również Pracodawca może z powództwa cywilnego zapłacić odszkodowanie  za wyrządzoną szkodę :

Art. 422.

Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

Oczywiście zatrudnienie DJ bez umowy również jest wykroczeniem i podlega karze od 2 tyś złotych ( w przypadku recydywy może osiągnąć  nawet dom 25 tyś zł) :

Kodeks Pracy

Art. 281.

Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników

podlega karze grzywny.

 

Zachęcam obie strony do podpisywania stosownych umów z uwzględnieniem punktów, które zabezpieczą przed odpowiedzialnością tak DJ , jak i Pracodawcę.

1.DJ zobowiązany jest odtwarzać utwory tylko z legalnego źródła pochodzenia.

2.Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania ( np. ZAiKS, STOART ) i opłacać tantiemy wynikające z tych umów.